Algemene contract- en servicevoorwaarden Dent Art

Huidige voorwaarden beheersen de contractuele relatie met uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Zo er desgevallend uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een bijzondere overeenkomst, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze. De contractspartijen worden wij/ons en de klant genoemd.

1. Uitvoering

1.1 In onze prijzen is niet inbegrepen de demontage van de binnenbekleding. Deze dient voorafgaand uitgevoerd te worden door de klant. Indien uitzonderlijk een voertuig aangeleverd wordt waarbij de demontage van de binnenbekleding niet gebeurd is, zal deze demontage en de navolgende hermontage ervan door onze diensten uitgevoerd worden in regie tegen een uurtarief van 40 EUR per uur.
1.2 Dakstijlen worden door partijen beschouwd als een afzonderlijk plaatdeel.
1.3 Wij behouden ons het recht voor de indicatieve prijsofferte te wijzigen volgens aard van de schade tot 20% hoger of lager dan de door de expert aangeduide schade.
1.4 Wij voeren onze werken en leveringen uit volgens de geldende normen.

2. Offertes-tarieven

2.1 De klant is verbonden door de bestelling. Gehele of gedeeltelijke opzegging of verbreking van de overeenkomst ingevolge de bestelling van de klant geven recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de bestelling, als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat door ons het bewijs geleverd dient te worden van de concrete omvang of van het bestaan van de schade. Specifieke
bestellingen die eenzijdig worden opgezegd of het voorwerp uitmaken van een contractverbreking geven aanleiding tot het aanrekenen van een forfaitaire schadevergoeding van 100 % van de waarde van de bestelling, indien de desgevallend bestelde goederen niet op gelijkwaardige wijze bruikbaar zijn.

3. Termijnen van levering of uitvoering

3.1 Een desgevallend opgenomen leveringstermijn is aanduidend en mag niet als een formele verbintenis beschouwd worden. De niet naleving ervan kan in geen geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs, schadevergoeding of annulering van bestelling, behoudens ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. 
3.2 Overmacht, oorlog, tekort aan grondstoffen, brandschade of andere bedrijfsstoringen, die elke productie belemmeren of onmogelijk maken, bevrijden ons van elke leveringsverplichting.
3.3 De levering en aanvaarding van de betreffende afgewerkte goederen geschiedt of wordt geacht geschied te zijn in onze werkplaatsen.
3.4 Eventuele transport van de afgewerkte goederen is volledig voor risico van de klant.
Transportkosten worden ten informatieve titel meegedeeld en zijn dus niet bindend:
De effectieve kosten worden desgevallend in rekening gebracht.

4. Facturatie-betaling

4.1 Onze facturen zijn netto contant betaalbaar te Hasselt en dit zonder enige korting, tenzij schriftelijk en ten uitzonderlijke titel een latere vervaldag overeengekomen is.
4.2 Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het verschuldigde bedrag een verwijlintrest aangerekend a rato van 1,5 % per maand. Het
factuurbedrag wordt daarenboven vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 62 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
4.3 De niet betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere (desgevallend zelfs niet vervallen) facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst en/of van alle andere
overeenkomsten met dezelfde klant opschorten en alle schade en kosten hier ten gevolge in rekening brengen.

4.4 Een mogelijke klacht zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel.

4.5 De persoon of firma die een bestelling doet, is hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de levering of facturatie aan
een derde dient te gebeuren.

5. Aansprakelijkheid -garantie

5.1 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de zichtbare gebreken die met ten tijde van de ontvangst van de goederen kenbaar werden gemaakt.
5.2 Eventuele klachten en betwistingen, andere dan deze voor de zichtbare gebreken, worden slechts in aanmerking genomen zo ze ons per aangetekend
schrijven bereiken binnen de acht dagen na levering.
5.3 Betwistingen omtrent de facturatie worden slechts in aanmerking genomen zo ze ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
Nadien wordt de factuur tussen partijen als aanvaard en bindend beschouwd.

6. Diverse bepalingen

6.1 De klant is ertoe gehouden de verleende diensten en dus de goederen bij aflevering zorgvuldig te controleren.
6.2 Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af bij verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die eventueel in voertuigen achtergelaten werden.
6.3 De voertuigen die ons worden toevertrouwd, worden bestuurd door ons personeel, doch onder volle aansprakelijkheid van de klant.
6.4 Goederen die bij ons behandeld werden en niet binnen een redelijke termijn worden afgehaald door de klant, zullen op het einde van de maand der behandeling
toch gefactureerd worden. Wij behouden ons het recht voor om bij abnormaal lange stockage in onze magazijnen de kosten voor opslag en verzekering aan te rekenen.
Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid af bij het teloorgaan of beschadiging der goederen.

7. Einde door ontbinding

7.1 Indien de koper nalaat zijn verbintenissen na te komen, zal de overeenkomst ontbonden zijn door onze wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven.

8. Toepasselijk recht - geschillen

8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
8.2 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd
8.3 Ingeval van vertaling van deze voorwaarden heeft de Nederlandstalige tekst voorrang op elke anderstalige tekst.