Protocol Koopman Logistics Group over het Coronavirus (COVID-19)

Protocol Koopman Logistics Group over het Coronavirus (COVID-19)

12 maart 2020

Update 29-09-2020

 

De Nederlandse overheid heeft maandag 28 september landelijke maatregelen afgekondigd voor een periode van drie weken.


Koopman heeft de landelijke maatregelen geïmplementeerd in haar protocol bovenop de bestaande maatregelen. Ons preventie beleid is volledig gericht op de gezondheid van onze medewerkers en de voortgang van onze activiteiten. Onze maatregelen zijn erop gericht om besmettingen te voorkomen.
We houden u graag op de hoogte van het protocol dat wij hanteren rond het coronavirus (COVID-19).

 

Welke extra maatregelen neemt Koopman?

- Onze kantoormedewerkers werken waar mogelijk vanuit huis. In- en externe meetings worden beperkt tot het hoogstnoodzakelijke en vinden voornamelijk plaats door middel van calls.

- Het dragen van mondkapjes in en rond onze vestigingen is verplicht als de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

- Er zijn instructies gedeeld met alle medewerkers met nadrukkelijk advies over wat te doen als symptomen zich voordoen die horen bij het coronavirus.

- Wij hebben beheersmaatregelen genomen voor onze chauffeurs om, ondanks het reizen, de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

 

Kan ik de Koopman vestigingen nog bezoeken?

- Onze vestigingen zijn gewoon open. Wel beperken we ons bezoek tot het hoogstnoodzakelijke om besmetting of verspreiding te voorkomen.

- Bij de entrees op alle Koopman vestigingen hangt een extra instructie met hygiëneregels.

- Mondkapjes worden ter beschikking gesteld.

- Mensen met griepverschijnselen worden de toegang tot Koopman kantoren en compounds geweigerd. We vragen om uw begrip.

 

Ondanks de extreme omstandigheden doen wij iedere dag onze uiterste best om het niveau van onze dienstverlening te leveren zoals u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip en samenwerking om gezamenlijk deze periode goed door te komen.

Wij houden u op de hoogte mochten er ontwikkelingen zijn binnen Koopman.

 

Directie Koopman

 

 

Corona update (English)

The Dutch government announced national measures on Monday 28 September for a period of three weeks.


Koopman implemented the national measures in its protocol on top of the existing measures. Our prevention policy is fully focused on the health of our employees and the progress of our activities. Our measures are aimed at preventing infections.


We would like to keep you informed about the protocol we use around the coronavirus (COVID-19).

 

What additional measures does Koopman take?

- Where possible, our offfice employees work from home. Internal and external meetings are limited to the bare essentials and mainly take place by means of calls.

- Wearing mouth caps in and around our offices is mandatory if the 1.5-metre distance cannot be guaranteed.

- Instructions are shared with all employees with explicit advice on what to do if symptoms associated with the coronavirus occur.

- We have taken control measures for our drivers in order to minimise the risk of infection despite travelling.

 

Can I still visit the Koopman locations?

- Our offices are open. We do, however, limit our visits to what is absolutely necessary to prevent infection or spread.

- The entrances to all Koopman offices are accompanied by extra instructions on hygiene rules.

- Mouth caps are provided.

- People with flu symptoms are refused access to Koopman offices and compounds. We ask for your understanding.

 

Despite the extreme circumstances, we do our utmost every day to provide the level of service you have come to expect from us. We hope for your understanding and cooperation in order to get through this period well together.

We will keep you informed should there be any developments within Koopman.

 

Management Koopman

 

 

Update Coronavirus (Deutsch)

 

Koopman informiert Sie gerne über unsere Maßnahmen rund um das Coronavirus (COVID-19)

 

Wir halten die Gesundheit unserer Mitarbeiter und den Fortschritt unseres Unternehmens für wichtig. Koopmans Politik und Maßnahmen zielen darauf ab, die Infektion zu verhindern.

 

Dienstleistungen für Händler

Trotz dieser extremen Umstände bleibt das Niveau unserer bisherigen Leistungen auf dem Niveau, das Sie von uns erwarten.

 

Welche zusätzlichen Maßnahmen ergreift Koopman?

- Unsere Büroangestellten arbeiten, wo immer möglich, von zu Hause aus.

- Interne und externe Sitzungen beschränken sich auf das Notwendigste und finden hauptsächlich durch Aufrufe statt.

- Die Anweisungen werden allen Mitarbeitern mitgeteilt, mit ausdrücklichen Ratschlägen, was zu tun ist, wenn Symptome im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftreten.

- Wir haben Kontrollmaßnahmen für unsere Fahrer ergriffen, um das Infektionsrisiko trotz des Reisens zu minimieren.

 

Kann ich die Koopman-Niederlassungen noch besuchen?

- Unsere Filialen sind geöffnet. Wir beschränken unsere Besuche jedoch auf das, was absolut notwendig ist, um eine Ansteckung oder Ausbreitung zu verhindern.

- Koopman verwendet bei der Einreise eine Standard-Checkliste. Menschen mit Grippesymptomen wird der Zugang zu den Büros und Einrichtungen von Koopman verweigert. Wir bitten um Ihr Verständnis.

- An den Eingängen zu allen Koopman-Büros gibt es eine zusätzliche Anleitung mit Hygienevorschriften.

 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sollte es innerhalb von Koopman Entwicklungen geben.